ใบสมัครเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ออฟฟิศเมท ออฟฟิศเมท พลัส
 • ส่วนที่ 1
  ข้อมูลผู้สมัคร
 • ส่วนที่ 2
  ข้อมูลนิติบุคคล
 • ส่วนที่ 3
  ประสบการณ์การทำธุรกิจ
 • ส่วนที่ 4
  เป้าหมายในการสมัครโครงการแฟรนไชส์
 • ส่วนที่ 5
  ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
 • ส่วนที่ 6
  พื้นที่และทำเลที่ตั้งของท่าน
กรุณากรอกแบบสมัครธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ดังต่อไปนี้
กรุณาตรวจทานความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลดังกล่าวทางบริษัทฯจะถือเป็นความลับและไม่นำไปเปิดเผยโดยเด็ดขาด ดังนั้น เพื่อประโยชน์กับท่านมากที่สุดกรุณาให้ข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริง
สมัครโครงการในนาม
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลนิติบุคคล
กรุณากรอกรายละเอียดองค์กรของท่านในปัจจุบัน
อื่นๆ :
ส่วนที่ 3 : ประสบการณ์การทำธุรกิจ
ส่วนที่ 4 : เป้าหมายในการสมัครโครงการแฟรนไชส์
ส่วนที่ 5 : ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อหาเงินทุนสำหรับโครงการของท่าน โปรดระบุรายละเอียดตามความเป็นจริง โดยข้อมูลทั้งหมดทางบริษัทฯ จะถือเป็นความลับอย่างยิ่ง
 • อื่นๆ :
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • มูลค่าหุ้นที่ลงทุนทั้งหมด : บาท
  มูลค่าตราสารการเงินหรือการลงทุนอื่น : บาท
  อื่นๆ : บาท
ส่วนที่ 6 : พื้นที่และทำเลที่ตั้งของท่าน (รายละเอียดพื้นที่เปิดร้านแฟรนไชส์ออฟฟิศเมท)
"พูดคุยกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์ซี"